Chi tiết cố vấn

...

Lê Nhật Quang

Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP); Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC)

    GIỚI THIỆU